Právne oznámenie

Spoločnosť NAOS,
 
SAS s kapitálom 43 474 650 EUR,
so sídlom spoločnosti na adrese 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - FRANCÚZSKO
registrovaná v RCS Aix-en-Provence pod číslom 535 236 418
Tel.: +33 (0)4.42.16.30.60
 
 
Výkonný riaditeľ webovej stránky: Anthony Lallier
 
Webhosting zabezpečuje:
Spoločnosť NOVIUS,
SA s kapitálom 102 750 €
registrovaná v RCS de Lyon pod číslom 443 207 154
Sídlo : 55 avenue Galline – 69100 Villeurbanne – Francúzsko
 
 
Webovú stránku navrhla a vyvinula spoločnosť: Agence NOVIUS
 
 
Ochrana osobných údajov / Autorské práva
 
Značky a logá uvedené na tejto weovej stránke sú ochrannými známkami registrovanými spoločnosťou NAOS
alebo pridruženými tretími stranami. Pre vyššie uvedené značky alebo logá, ktoré sú uvedené na tejto webovej stránke, nebude udelená žiadna licencia ani právo na použitie, a teda ich nemožno použiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa.
 
Reprodukcia akýchkoľvek dokumentov publikovaných na tomto serveri je povolená iba na informačné účely a výlučne na súkromné použitie. Akékoľvek ďalšie použitie týchto reprodukcií a najmä ich použitie na komerčné účely je výslovne zakázané, pokiaľ na to spoločnosť NAOS neposkytne predchádzajúce písomné povolenie.
 
Spoločnosť NAOS si vyhradzuje právo právne vymáhať akékoľvek porušenie svojich práv duševného vlastníctva vrátane domáhania sa trestného stíhania.
 
Zodpovednosť
 
 
Všetky informácie prístupné prostredníctvom tejto webovej stránky sú poskytované iba na informačné účely. S ohľadom na informácie tu uvedené sa neposkytuje žiadna záruka ani ručenie akéhokoľvek druhu, výslovné ani implicitné. Spoločnosť NAOS nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku prístupu na stránku alebo jej používania, vrátane akýchkoľvek škôd alebo vírusov, ktoré môžu infikovať počítačové vybavenie alebo akýkoľvek iný majetok používateľa.
 
 
Spoločnosť NAOS nezodpovedá za nepresnosti, chyby alebo opomenutia obsiahnuté na tejto webovej stránke. Fotografie produktov spoločnosti NAOS zobrazené na tomto webe sú nezáväzné. Neposkytuje sa žiadna záruka za presnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť informácií sprístupnených na tejto internetovej stránke. Za použitie týchto informácií nesie výlučnú zodpovednosť používateľ.
 
 
Spoločnosť NAOS nezodpovedá za žiadne škody, priame ani nepriame a bez ohľadu na príčiny, pôvod, povahu alebo následky, ktoré môžu vyplynúť z prístupu akejkoľvek osoby na webovú stránku alebo z nemožnosti akejkoľvek osoby navštíviť webovú stránku alebo použiť webovú stránku a/alebo za dôveryhodnosť priradenú k akýmkoľvek informáciám pochádzajúcim priamo alebo nepriamo z tejto webovej stránky.
 
 
Používateľ súhlasí s tým, že nebude prostredníctvom tejto stránky prenášať žiadne informácie, ktoré by mohli viesť k občianskoprávnej alebo trestno právnej zodpovednosti, a preto sa zaväzuje, že prostredníctvom tejto webovej stránky nebude rozširovať nelegálne informácie, informácie, ktoré by mohli narušiť verejný poriadok alebo hanlivé informácie.
 
 
Spoločnosť NAOS nemá kontrolu nad externými webovými stránkami prepojenými hypertextovým odkazom na súčasnú stránku, a preto odmieta akúkoľvek zodpovednosť za ich obsah. Tieto odkazy na iné webové stránky v žiadnom prípade nepredstavujú schválenie alebo prepojenie medzi spoločnosťou NAOS a týmito stránkami, na ktoré sa vzťahujú ich vlastné podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov. Okrem toho žiadna fyzická alebo právnická osoba nie je oprávnená vytvoriť odkaz na webovú stránku bez výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti NAOS.
 
 
Ochrana osobných údajov
 
 
V súlade s ustanoveniami francúzskeho Zákona o ochrane údajov č. 78-17 zo 6. januára 1978 a č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 majú všetci používatelia, ktorí na tejto webovej stránke zanechali svoje kontaktné informácie alebo iné osobné údaje, právo na prístup, opravu, doplnenie alebo vymazanie svojich osobných údajov zaslaním žiadosti na túto adresu:
NAOS, Service Communication, 355, rue Pierre-Simon Laplace, 13290 AIX-EN-PROVENCE alebo na e-mail communication@naos.com
Spoločnosť NAOS si vyhradzuje právo z akéhokoľvek dôvodu a podľa vlastného uváženia, zmeniť, zrušiť, pozastaviť alebo prerušiť prístup na stránku, a to úplne alebo čiastočne, najmä vrátane jej obsahu, funkcií alebo času dostupnosti bez predchádzajúceho upozornenia a nemôže niesť zodpovednosť za možné následky týchto úprav.
 
 
Tieto právne oznámenia podliehajú francúzskemu právu a akýkoľvek spor sa postúpi príslušným súdom v Aix-en-Provence (Francúzsko).
Ďakujeme, že nás v prípade vašich pripomienok a návrhov týkajúcich sa tejto webovej stránky kontaktujete na e-mailovej adrese communication@naos.com.
 
 
NAOS Francúzsko vás informuje, že osobné údaje môžu byť predmetom automatizovaného spracovania na účely vybavenia vašej žiadosti. Vaše osobné údaje môžu byť zdieľané so spoločnosťami skupiny NAOS a ich spracovateľmi na vyššie uvedený účel. Vaše údaje budeme uchovávať po dobu 3 rokov od dátumu ich zozbierania alebo od posledného kontaktu s vami. V súlade s platnými zákonmi máte právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Tieto práva si môžete uplatniť alebo požiadať o ďalšie informácie zaslaním e-mailu na adresu communication@naos.com alebo zaslaním vašej požiadavky na adresu: 355 rue Pierre-Simon Laplace - 13290 Aix-en-Provence - FRANCÚZSKO